حدید

حدید

خواص درماني :افزايش اعتماد به نفس

خواص شفا بخش : درمان واريس ، انعقاد خون ، بازسازي خون و سلول هاي بدن سبد خرید شما خالی است!