سنگ ماه تولد

 

سنگهای ماه تولد

هرماه چه سنگی دارد در گالری سنگهای شفابخش تیراژه

فروردین:جاسپر، عقیق، گارنت، یشم، چشم ببر، یاقوت، پریدوت، مرجان، آماتیست، اپال، تورمالین

اردیبهشت:توپاز، سنگ ماه، پریدوت، یاقوت، زمرد، مروارید، اپال، عقیق، کلسدونی، یشم

خرداد:عقیق، مروارید، مالاگیت، یاقوت، سیترین، زمرد، توپاز، آوانتورین، سفایر  

تیر: یشم، توپاز، سیترین، کوارتز، زمرد، آکوامارین، کهربا، عقیق، پریدوت، چشم ببر

مرداد:چشم ببر، گارنت، کهربا، عقیق، یاقوت، کوارتز، توپاز، پریدوت، سیترین،روتایل

شهریور:لاجورد، یشم، توپاز، جاسپر، عقیق، زمرد، سیترین، چشم ببر، آماتیست، سودالیت، سفایر

مهر:تورمالین، کوارتز، یاقوت، پریدوت، مرجان، اپال، یشم، آکوامارین، مروارید

آبان:حدید، یاقوت، سیترین، پریدوت، مرجان، تورمالین، اپال، عقیق سیاه

آذر:فیروزه، لاجورد، سنگ ماه، توپاز، سفایر، آکوامارین، آماتیست، یاقوت، انیکس

دی:مالاگیت، فیروزه، لاجورد، تورمالین، یاقوت، موارتز، بریل، سنگ ماه، لابرادورایت

بهمن:       فیروزه، یشم، انیکس، بریل، توپاز، سفایر، آکوامارین، آماتیست، آمازونیت، فلورین

اسفند:      آکوامارین، آماتیست، پریدوت، اپال، لاجورد، سنگ ماه، یشم، مروارید، فیروزه، سفایر