خلوت باخدا

خلوت با خدا                 ا
با ذکراسامی خداوند در دل درمکانی خلوت وبی حرکت با چشمان بسته می توان به اصل خود که خداوند یاابدیّت وآخرت است وصل شد (یعنی قبل از مرگ اجباری به حیات ابدی  زنده شد وچشم آخرت بین را بینا نمودوآخرت وابدیّت را  قبل ازمرگ اجباری دید) با روزی دوبا خلوت نمودن با خدا هربا بمدت 5 دقیقه  می توان خود مردگان متحرکی  را که مردم  آنهارا انسان می نامندرا زنده نمود درغیر اینصورت مردم پس از مرگ در آخرت  کور محشور می شوند  ومی گویند : ای خدا چرا مارا کور محشور کردی ،ما که در دنیا بینا بودیم وخداوند در جواب میفرماید هرکه دراین دنیا کوراست پس او درآخرت هم کورخواهد بود .
خداوند در جای دیگر قران می فرماید مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم .هرکه دردنیا خداوند را با اسماءالحسنی در دل آرام صدا بزند به روح لایزال الهی وصل شده وحجاب زمان ومکان از جلوی چشمش   کنار می رود زیرا خداوند در قران کریم می فرماید :ولله الاسماءالحُسنی فَدعوهُ بِها پس باید اسامی خداوند را بترتیب زیر حفظ نمود وهر روز با هر تعداداسامی که بترتیب حفظ نموده اید  اورا صدا بزنید زیرا با اذکار الهی می توان امواج مغزی خودرا کاهش داده و بفاز   alfaیعنی فرکانس مغزی زیر 14هرتز  و حتی بفرکانس Tetaیعنی فرکانس مغزی 8تا 4 هرتز رفت وبه شعور وآگاهی های روحی ومعنوی هستی وشهود آخرت ورازهای ناگفتنی وشگفت انگیز خلقت وآفرینش بشر پی برد و بحق واصل شد(Mind Body Sprit Connection) فرکانس مغزی انسان معمولاَ هنگام بیداری از 50 تا 14 هرتز نوسان دارد ولی هنگام خواب به 14 تا 8 هرتز می رسد که ما خواب می بینیم که معمولا باید تعبیر شود زیرا واقعی ومَجازی است نه حقیقی ،ولی افرادی هستند که هنگام خواب فرکانس مغزی آنها به 8 تا 4 هرتز هم می رسد که بجای خواب رویای صادقه می بیینند (رویای صادقه یعنی پرده حجاب زمان از جلوی چشمشان کنار رفته وگذشته وآینده را بوضوح می بینند. بد نیست بدانید عده بسیار کمی حتی در بیداری درفرکانس 4تا 8 زندگی میکنند. وبا شما حرف می زنند وتمام اعمال گذشته وآینده شما را می توانند در صدم ثانیه ببیند ولیکن نمی خواهند که ببینند.
سَبَحَ(یعنی :غوطه ورشدن جان انسان ) در اینجا ما می خواهیم با اسماء الحسنی پروردگار با دل ونه با زبان خداوند را صدا بزنیم و سَبَّحَ کرده و روحمان را روان و غوطه ور کرده وبه اصل خود وصل شویم  ولی قبل از غوطه ورشدن باید بکمک قران برای خودحفاظ درست کنیم زیرا قران صاحب ذکراست و هرگاه قران بخوانی بین تو وکسانی که به آخرت ایمان ندارند حجابی قرارمیدهد تاهمچون سپری درمقابل دنیا ودنیائیان تورا بپوشاند وحفظ کند واگر نمی توانی قران بخوانی باید روزی 5 دقیقه به قران مثل موسیقی گوش کنی (البته با صدای یکی از قریانی که از صدایش لذت می بری) پس بایدبتوسط قران یک لایه محافظ دراطراف ما کشده شود باتوجه به اینکه قران می فرماید :وَلِله اَسماالحُسنی فَدعُوهُ بِها پس باید بتوسط ذکر خداوند که ریسمان بازگشت از دنیا بسوی ابدیت و آخرت ووصال در حین  حیات  است ، راهِ رفتن به آخرت را برای خود کشف کرده وبه اصل خود که نفس واحد یعنی خداوند است وصل شد  ، هرگز فکر نکنید که  رفتن به آخرت ودنیای ماوراء طبیعه وغیب ترس ناک و غیرممکن وشاید محال است یا باید بعد از مرگ اتفاق بیفتد، باید مشتاقانه طالب وصال حق قبل از مردن شد.
خداوند در قران کریم میفرماید: من نورهدایتی برای پیداکردن راه آخرت برای تومیفرستم که بتوسط آن نور در دنیا آخرت را ببینی و هرچه در دنیا باانجام عمل نیک  بکاری در آخرت آن عمل نیکِ کاشته شده را برداشت یا درو میکنی (مفلحون ازریشه فَلَحً بمعنی کاشتن است ) بنده میخواهیم باجان ودل خود بجان ودل شما آموزش دهم که چگونه با قرارگیری در فرکانس مغزی بتا میتوانید بدون نیاز به استاد  به مقام شهود برسید و از دست این همه دکان ودستگاه و مُراد ومریدی وشاگرد واستادی راحت شده و خود را به اصل خود که خداوند است وصل کنید (Mind Body Sprit Connection) تا بتوانید عقل را کنار گذاشته و به عشق  زنده شوید .تا درک ، شعور آگاهی وشهود الهی نصیب شما گردد ودر طول وعرض زمان ومکان ابدی حرکت کنید و بدنیا بخندید که بازیچه ای بیش نیست .بدنیست بدانید که دسترسی به علم آخرت راعلم القین ورویت آخرت راعین القین وبودن در آخرت را حق القین می نامیم پس نیازی نیست که بمیریم وآخرت را ببینیم (حضرت علی ع میفرمایند بمیرید قبل از اینکه مرده شوید) روی سخن ما با کسانی است که میخواهند  نتها آخرت را ببینند بلکه میخواهند در عین زنده بودن در دنیا به آخرت بروند هرچندکه عالم برزخ اولین زمان ومکان آخرت را با سرعت یک رویای صادقه با یک چشم بهم زدن میتوان در بیداری دید ولی باید پافراتر گذاشت وانشاالله تا قیامت رفت و قیامت راهم دید وبرگشت .
  اگر این مطلب را بیش از سه بار خواندید ودر جملات آن تدّبر وتفکّر نمودیدو تصمیم قطعی  گرفتید که می خواهید هرروز 2 بار دریک زمان ومکان خاصّ وخلوتی هر باربمدت 5 دقیقه خداوندرا با عشق صدا بزنید تا وصل شوید وازاین همه آموزش های تئوری ومادی وفلسفی وعقلی وتقلید کورکورانه دنیائی خلاصی پیدا کنید .آنوقت می توانید با این روش خلوت نشینی مرتبی که حتی یک روز هم ترک نشود  به عروجِ قبل خروج از دنیا دسترسی پیدا کنید تا به لقاء قبل از فنا برسید واز ظلمتی که درآن هستید  وخبرنداریدنجات پیدا کرده و  بنور حقیقی برسید تا بتوانید به وحدت وجود پی برده  و به آخرت یقین نموده وبه اصل خویش وصل شوید وروی اطرافیان خود تأثیر بگذارید وآنها راهم نجات دهید انشاالله متوجه خواهیم شد که   دنیا رحِمی  است برای برزخ و برزخ رحمی است  برای قیامت وما ابتدا به برزخ وسپس به مراحل بعدی آخرت یعنی قیامت در همین دنیا وقبل از مرگ متولد میشویم و بوضوح می بینیم که در عین بودن در دنیا میتوان به آخرت متولد شدومراحل وطبقات آسمانهای هفتگانه وعوالم ملکوت وجبروت ولوح وقلم وعرش وکرسی الهی  را در دنیا دید وحضورداشت وشاهد شد تا یقین کنیم که با مرگ  نمیتوان به آخرت رفت وآخرت رادید  زیراپس از مرگ عمل خیر از انسان گرفته شده و همه چیز تمام میشود پس فقط قبل از مرگ  است که درحین زندگی در دنیا می توان برای آخرت کار کرد واجر ومزد آخرتی  گرفت وهیچ اجر ومزدی بالاتر از لقاالله ولقاءآخرت قبل از مرگ نیست پس بیائیم هرچه زودتر ازدنیا بمیریم وبه آخرت زنده شویم تاتمام  درب های روزی زمینی وآسمانی برروی ما باز شود و بینیاز شویم (مُوتُوا قَبلَ اَن تَمُوتوا ) ، مرگ تولداست نه مردن بشرطی که قبل از اینکه تورا ملک الموت بمیراند خودبا اراده خود از دنیا بسوی آخرت کوچ کنی ولی با مردم گفتار نیک وپندار نیک ورفتار نیک داشته باشی بدنیست بدانید که این کوچ کردن ازسوی دنیا بسمت آخرت که باعث می شود تمام معارف آخرتی در دنیا قبل از مرگ ظاهر شود را قران کریم "اُنیب " می گوید.(اُنیت یعنی باز گشت ارادی به خداوند  در طول هر لحظه از زندگی)
ساعتی در خود نگر تا کیستی       

      از کجائی وز چه جائی چیستی
در جهان بهر چه عمری زیستی         

        جمع هستی را بزن بر نیستی
ای آنکه تو  طالب خدائی بخودآ   

           ازخودبطلب کزتو جدا نیست خدا
اول بخودآ ، چون بخودآئی بخدا                     اقرار نمائی  بخدائیِ   خدا   
    عمر دنیا رحمی است که نوزاد آخرت رامی پروراند  ولی زایمانش باید قبل از مرگ صورت گیرد و نه پس از مرگ زیرا کودک روان  ما باید  بتواند در دنیا با انجام اعمال نیک رشدکند  وخودرا برای عالم آخرت آماده  نماید پس اگرکودک درون ما  قبل از مرگ در دنیا متولد شود درحین زندگی در دنیا وارد عوالم آخرت شده و شاهد عالم آخرت می شویم که این شهود عالم آخرت را چشم سوم یاچشم برزخی یا چشم معرفت، چشم بصیرت، چشم دل، چشم درون و بالاخره روشن بینی می نامند .  پس دررحم دنیا باید چشم وگوش وسایر جوارح روحی مربوط به تک تک عوالم آخرتی را کسب نمائیم. نباید بگذاریم  کودک عزیز روان ما ناقص الخلقه  به آخرت متولد شود کودک عزیزروان ما بایددر دنیا رشد کرده وجوارح ونور مربوطه لازمه را بدست بیاورد ، سپس ازدنیا برود تاهنگام تولد به عالم برزخ  نگوید چرا مرا کور محشور کردی وحال آنکه من در دنیا بینا بودم .البته دراین آب وخاک عارفانی بوده اند که در دنیا چشم برزخی پیدا نموده اند وهمین رویت باعث شده تا قدرعمرو تمام لحظات و ثانیه های آنرا بدانند وزمان ارزشمند زندگی در دنیا را برای کسب  آخرت بکارگیرند ودر دنیا برای آخرت کارکنند زیرا  ما برای وصل به ابدیت وپیکر وحدت  آفریده شده ایم
کسانی که به آگاهی وشهودویقین به آخرت رسیده اندمتوجه شده اند که هرلحظه ازعمرشریفشان میلیاردها سال برای جمع آوری توشه عمرابدی آخرت ارزش دارد. میخواهیم  بکمک اسماءالله پروردگارو با تمسک بقران وعترت  قبل از پایان عمرشریف به لقاءآخرت نایل آئیم تابا تغیر گرایش از سمت دنیا بسوی آخرت حرکت کنیم زیرا کمتر کسی را می بینم که هر روز آخرتش بهتر از روز قبل باشد . اکثر مردم هر روز برارزش افزوده های خود در دنیا فکر می کنند نه بر ارزش افزوده های آخرت و این امر میرساند که ما کلاً از زندگی آخرتی خود بی خبریم یعنی هنوز به علم الیقین نرسیده ایم تا به عین الیقین وسپس به حق الیقین برسیم انشاالله حجابهای زمان ومکان را کنار زده و قبل از مرگ از 4 عالم دنیا ،برزخ ،دوزخ و بهشت گذاشته  و با کسب توشه آخرت برای زندگی ابدی  خود فکری کرده ونوروهدایت وبینائی وشنوائی وتوشه مختص به عالم آخرت  را کسب خواهیم نمود (الدنیامزرعه الاخره) می خواهیم  قبل از روز حسرت بتوانیم با اصلاح اعمال گذشته وبازگشت ارادی بخداوند  و انجام عمل صالح وتقوا بظهور واطاعت ازاباصالح در وجود خود پی ببریم . البته موارد ذکر شده دست شستن از دنیا نیست بلکه بی نیازی از دنیاست زیرا هرچه دردنیا برای خود ودیگران بخواهی بدون خواستن اجابت می شود زیرااز آیه اَمَّن یُّجیبُ ال اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ به آیه یَجعَلُکُم خُلَفاءَ الاَرضِ رسیده وآیه أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي بر ما جاری می شود یعنی دیگر مُضطَرَّی سپری شده وْيَسْتَجِيبُواْ لِي قبل از درخواست اجابت می شود پس در دنیا همه چیز داری و همه هستی با ساز تو برقص درمی آید وتو نتنها نمردی بلکه طوری زندگی می کنی که بی نیازی حق برتو جاری می شود
  بیدلی در همه احوال خدا با او بود        او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد
ای نامه ی اسرار الهی که تویی            وی آینه ی جمال شاهی که تویی  
بیرون زتو نیست آنچه در عالم هست        از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی  
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد        آنچه خود داشت زبیگانه تمّنا می کرد           
حضرت علی می فرماید :آیا می پندارید که شما جِرمِ صغیری هستید !؟ نه بلکه عالم کبیر در شما نهفته است 
 قرآن کریم می فرماید: و لله الاسماء الحسنی فدعوه بها وذکر اسم ربک بالغداة والعشی سبح اسم ربک بالغدو والاوصال  وذکر اسم ربک قبل طلوع شمس وقبل غروبها سبح در اینجا معنی غوطه ور شدن می دهد وغدویعنی صبح  واوصال وعشی هر دو  هنگام یعنی شب
وصال بتوسط خلوت نشینی
روزی یکی از اسمامی خداوند را بترتیب ذیل حفظ کنید تا با چشم بسته آن اسامی حفظ شده را بترتیب بتوانیم بیان کنیم برای شروع بایدابتدا چندین نفس عمیق از بینی  کشید ونگه داشت سپس به آرامی نفس را رها کرد طوری که تمام خستگی ها از از دهان با صدای هو خارج شود درمکانی آرام وراحت بی حرکت نشت وخداوند را با اسماء وصفاتش دردل بدون کوچکترین حرکت زبان وبدن بمدت 5 دقیقه صبح و 5  دقیقه شب بترتیب زیر با فاصله زمانی 20 ثانیه صدا زد تا مغز به فاز آلفا سپس به فرکانس تتا برود تا آنچه نادیدنیست آن بینید:اگرمی توانی هر روز انجام دهید طوری که حتی یک روزترک نشود؛ انجام دهید والا وصال انجام نخواهد پذیرفت لذا اول تصمیم وصال بگیرید بعد بااراده روزی دوبار خداوند را با اسماءالحسنی صدا بزنید تا ببینید اولا سَبَحَ یعنی چه ثانیا تجربه کنید که تا کدام آسمان شما را می برند. درحین ذکر باید به بی وزنی بدن و فرق سر توجه کنید وتکان هم نخورید وبفاصله هر 20 ثانیه یکی از اسامی خداوند را دردل بدون حرکت جوارح وزبان  نام ببرید: اگر فقط سه تا از اسامی ذیل را حفظ کردید آن سه اسم را بمدت 5 دقیقه هر 20 ثانیه بگوئیدوهر روز به تعداد حفظ نمودن اسامی بیشتر خداوند اضافه نمائید تا بعد از مدتی بتوانید 99 اسم خدا را بتر تیب زیر حفظ کرده ودر طول 20 دقیقه بی حرکت در دل بدون دیدن نام ببرید در ذیل معانی اسامی خداوند را هم برایتان بیان نموده ایم تا بدانید چه می گوئید زیرا بعد ها باید اسامی وصفات زیر را در خود پیاده نمائید تا خداگونه شوید وبدیگران کمک کنید تا بخدا وصل شوند واز دنیا وهرچه درآن است بی نیاز شده  وبرای همشه زنده شوند.
    الله : اسم ذات پروردگار است
    اَلرَّحمنُ :بسيار رحم كننده
    الرحيم : مهربان بزرگ
    4-المَلك : پادشاه حقيقي
    5-اَلقُدُّوس:ذات پاك از هر عيب و زشتي
    6-السّلام: ذات بي عيب
    7-المومن: بخشنده امن و ايمان
    8-اَلمُهَيمِن: نگهبان
    9-اَلعَزيز: بر همه غالب
    10- الجبّار : از همه زبر دست تر
    11- المُتكبِّر: صاحب عضمت و بزرگي
    12-الخالِق : آفريننده
    14-13- البَاريُ المُصَوِّر: دهنده ي جان و سازنده صورت
    15-الغَفَّار : آمرزنده
    16-القهّار : بر همه غالب
    17- الوهّاب :از همه عطا كننده تر
    18- الرَّ زّاق : روزي دهنده همه
    20 -العَليم :داراي علم وسيع
    21-القَابَض‌: كم كننده رزق
    22-الباسط: توسعه دهنده رزق
    23- الخَافِض : پَست كننده
    24-الرّافِع : بلند كننده
    25 -المُعِزُّ : عزت دهنده
    26-المُذِلُّ : ذليل كننده،
    27-السَّميعُ : شنونده هر چيز
    28-البَصيرُِ: بيننده هر چيز ،
    29-الحَكَم ُ : حاكم مطلق 
    30-العدلُ : عادل
    31-الطيف : با لطف وكرم
    32- الخبيرُ: آگاه و با خبر ،
    33-الحليم ُ : بسيار بردبار
    34-العظيم : بسيار بزرگ 
    35-الغفور : بسيار آمرزنده
    36- الشَّكور :قدر دان
    37-العليُّ : بسيار برتر و بلند تر 
    38-الكبير : بسيار بزرگ
    39-الحفيظ: نگهبان همه
    40 : المُقيت : توانايي و قوت دهنده
    41 : الحسيب : كافي براي همه
    42 الجليل : عامل مرتبت
    43- الكريم : با كرم و احسان
    44- الرَّقيب : كاملا" نگهبان
    45- المُجيب :قبول كننده دعا و نماز ، اجابت كننده
    46-الواسِع : صاحب وسعت و گنجايش
    47- الحكيم : داناي حقيقت هر چيز
    48-الودُودُ : بسيار دوست دارند
    49- المجيد : بسيار بزرگ
    50- الباعِث: زنده كننده مردگان
    51-الشّهيدُ : حاضر وناظر
    52- الحقُّ : بر حق
    53- الوكيل‌: كار ساز بزرگ
    54- القويُّ : توانا و نيرومند
    55- المتين : صاحب قوت شديد
    56-الوليُّ :حمايت كننده و دوست
    57 -الحميد‌: سزاوار ستايش
    58- المُحصِيُ : در دائره شمار آورنده
    59-المُبدِيُ : از ابتدا آفريننده
    60-المعيد : دوباره برگرداننده و آفريننده
    61- المحيِ :زننده كننده
    62-المُمِيت: موت دهنده
    63-الحي :دائما" زنده
    64-القيوم: قائم كننده و نگاه دارنده  همه
    65- الواجد : يابنده هر چيز
    66- الماجِد :  صاحب عزت و بزرگي
    67- الواحد الاحد :يك و يكتا
    68-الصمد : بي نياز
    69- القادر : توانا و با قدرت
    70- المقتدِر : صاحب قدرت كامله
    71- المُقَََدَّم ُ : مقدم و پيش كننده
    72-الموخّرُ : عقب و پس راننده
    73- الاوّلُ : اوّلي
    74-الاخرُ: از همه آخر
    75-الظّاهر ُ:  آشكار
    76-الباطنُ: پنهان
    77- الوَالي َُ : متصرف با اقتدار
    78-المُتَعَالِيُ :  از همه بلند تر و برتر
    79-البرُّ : داراي اعمال نيك و اخلاق نيك
    80- التّوَابُ : بسيار زود توبه قبول كننده
    81-المنتقم : توانا بر انتقام
    82- العفُوُّ : بسيار عفو كننده
    83- الرَّوُفُ : مشفق و مهربان
    84-مالكَ المُلك :مالك كليه كائنات
    85-ذُوالجلال و الاِكرام : صاحب جلال و كرم
    86- المُقسِط : عادل و با انصاف
    87-الجامِع :جمع كننده اشياء متفرقه
    88- الغني : بي نياز
    89-المُغنِي: بي نياز كننده
    90- المانع: باز دارنده قدرت و صاحب قدرت
    91- الضَّار :توانا بر زيان رساندن
    92-النّافَع ُ : نفع رساننده
    93- النّور ُ : نور تمام
    94-الهادي : راهنما راه درست
    95- البديع :آفريننده بدون طرح قبلي
    96-الباقي : هميشه باقي
    97- الوارِث :بعد از همه باقي و موجود
    98- الرَّ شيد : راستي و نيكي پسند
    99- الصَّبور : صاحب تحمل و برداشت
هر يك از اين اسماء الحسني براي ما و روح و روان ما و مشكلات روزانه ي ما چاره ساز هستند و ذكر زياد آنها با دلي پر از عشق به صاحب آنها باعث گشايش كار ها و دوري فتنه و ظلم و فقر و تنگدستي و رسيدن به مراد دل وزنده شدن به ابدیت  و پیوستن به آخرت وكاميابي ابدی ميشود . پس دل پاك كنيم یک بار صبح قبل از طلوع ویک بار قبل ازغروب  این اسماء مبارك را در دل با چشم  وزبان بسته وبی حرکت در جائی نشته وبا خدا خلوت کنیم  تا به روح وصل شویم      التماس دعا  غلامرضا تاجری  شب جمعه 4 صبح 21/1/93