پیشگیری از بیماری با سنگ

چرامریض میشویم

برای اینکه بدانید چرا مریض می شویم باید با قانون کارما آشنا شوید .

لطفا قبل از مطالعه این مقاله بخش کارمارچیست  را خوب مطالعه بفرمائید :

از ماست که بر ماست

بعد از مطالعه کارما در این سایت متوجه شدید که اعمال بد ما باعث می شود دور ما دیواری  تشکیل شود که مانع نفوذ نور ورحمت الهی به درون شود . نظر به اینکه چاکرا ها گیرنده گان این نور وشعور الهی به درون می باشند معیوب شده واز کار می افتند لذا نور ازطریق چاکرا به درون مردین ها راه پیدا نمی کنند تا مردین ها شعور به سلول ها برسانند درنتیجه وقتی سلول بی شعور شد بیمار می شود و این بیماری می تواند به اشکال مختلف ظهور پیدا کند . که از آن جمله سرطان ودیابت هر دو به بی شعوری سلول بر می گردد اگر شعور الهی به سلول می رسید نا منظم و بی خودی تکثیر نمی کرد ویا انسولین توید میکرد برای درک ای مطلب حتماً می بایست مطالب الله نور اسموات ولارض و چاکرا ومردین وهاله وکارما را مطالعه کنید سپس متوجه می شوید که اگر چاکرا خوب کار کند وسدی از اعمال بد جلوی چاکرا از نفوذ نورالهی به درون مردین ها را نگیرد شخص بیمار نمی شود . بنابراین کارکر خوب ومتعادل چاکرا نتنها با عث پیشگیری از بیماری ها می شود بلکه مؤثر ترین راه شفا بخشی بیماری ها را هم فراهم می سازد