نگین سنگ ماه

نگین سنگ ماه

  • ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای سوم و ششم

  • نمادی از رشد و قدرت درونی است

  • تثبیت احساسات

  • فراهم کردن آرامش

  • افزایش شهود

  • نماد موفقیت و خوشبختی در عشق و رونق کسب و کار

  • در سیستم گوارش سموم را حذف می کند

  • ترمیم پوست ، مو ، چشم ها، و ارگان های داخلی مانند کبد و پانکراس

  • باعث تحریک غده صنوبری و توازن چرخه هورمونی می شود

  • سنگی عالی برای سندرم قبل از قاعدگی، لقاح، حاملگی، زایمان و شیردهی


سبد خرید شما خالی است!