ساعت دقیق شرف شمس 1400

 

ساعت دقیق شرف شمس1400

روش محاسبه علمی روز شرف‌الشمس توسط دانشمند عالیقدر سیدمهدی حسینی: 

سال شمسی به 12 برج  تقسیم می‌گردد وهر برج شمسی 30 قوس جداگانه تقسیم می‌شود که هر قوس یک شبانه روز را تشکیل می دهد و هر شبانه روزیا قوس شمسی به  24 ساعت تقسیم  شده که ساعت نام دارد حال برای حکاکی دعای شرف الشمس زمانی که تعین شده قوس 19 یعنی 19 فروردین  برج حمل است

که شروع  حکاکی شرف شمس 1400 طبق تقویم های نجومی وژئوفیزیک دانشگاه تهران توسط 

 توسط دانشمند عالیقدر سیدمهدی حسینی بشرح ذیل ملاک ما می باشدکه زمان دقیق شروع شرف شمس سال 1400 ساعت یک و3 دقیقه و34 ثانیه روز یکشنبه 19 فروردین وپایان شرف شمس روز دوشنبه ساعت یک و27 دقیقه و58 ثانیه می باشدکه ما از باب اعتماد واطمینان بیشتر تصویر صفحه مربوطه از یکی از این دانشمندان عالیقدر بنام استاد سید مهدی حسینی ورامینی تنها شاگرد استاد منصور نجومی را در ذیل بخاطر حسن اطمینان شما بزرگواران قرار داده ایم: