زمان شرف شمس 1400

زمان دقیق شروع شرف شمس در سال 1400 چه زمانی است

بر طبق اسناد تقویم  نجومی زیر

زمان شرف شمس

که توسط   دانشمندان معتبر وسرشناس علم نجوم در کشور1400 ساعت 13 و 23 دقیقه سه شنبه 19 فروردین و پایان شرف الشمس روز چهارشنبه 20 فروردین ساعت 13 و 49 دقیقه می باشدکه ما از باب اعتماد واطمینان بیشتر تصویر صفحه مربوطه از یکی از این دانشمندان عالیقدر بنام استاد سید مهدی حسینی ورامینی تنها شاگرد استاد منصور نجومی را در ذیل بخاطر حسن اطمینان شما بزرگواران قرار داده ایم: