دستبند بیدزحدید

دستبندمگنت حدید

  • جهت نیرومندى مفید است .
  • باعث دورى اجانین و شیاطین مى شود.
  • از شر هر موجودى در امان مى دارد.
  • اثر چشم بد را از بین مى برد.
  • باعث آسانى وضع حمل مى شود.
  • البته این انگشتر به هیچ وجه به زنان باردار توصیه نمى شود چون براى جنین خطر دارد.
  • براى اجابت حاجات دشوار نیک است .
  • باعث ایمنى از ترس مى شود .
  • همراه داشتن آن به هنگام نماز مکروه است

 


سبد خرید شما خالی است!