دستبند رشته سنگ اوپال

دستبند رشته سنگ اوپال

  • اوپال سنگی بسیار معنوی است و در مواقعی که فردی نمی خواهد مورد توجه قرار گیرد به وی کمک میکند تا دیده نشود. همچنین به سنگ خوابهای شاد و آرام معروف است و فرایند تغییر را آسان می سازد.

  • این سنگ یک سیلیس حاوی آب است که با احساسات ما ارتباط برقرار می کند و با تقویت و بازتاب احساسات و عواطف و امیال سرکوب شده (شامل عشق و شهوت)، آنها را نمایان می کند و به این

  • ترتیب خودداری کمتر، خودجوشی بیشتر، تخیل رهاتر، تصورات واضحتر و خوابهایی روشنتر به ارمغان می آورد.


سبد خرید شما خالی است!