تسبیح توپاز

تسبیح توپاز

از جمله خواص این سنگ می توان به تقویت خودباوری در شخص، ایجاد شادابی و نشاط و بهتر شدن خلق و خو را نام برد. این سنگ موجب ایجاد جذابیت در فرد می شود و در رفع بیخوابی، بیحالی و افسردگی مفید است. برخی توپاز را سمبل آرامش و ثروت می دانند.

توپاز آبی : تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و چاکرای ششم

توپاز زرد : تعادل و تنظیم چاکرای سوم

تحریک و شارژ کانالهای انرژی بدن

توپاز آبی حقیقت و حکمت را به ارمغان می آورد.

توپاز زرد تقویت ایمان و خوش بینی است. همچنین توپاز طلایی سبب خلاقیت وخودباوری،شادابی روح وبهترشدن خلق وخو میشود وبرای درمان افسردگی وبیخوابی موثراست.

سنگ هوشمندی است که انرژی را به محلی که بیشتر مورد نیاز است هدایت می کند

سنگ نماد عشق و ثروت

توپاز می تواند شخص را به حفظ یک چشم انداز روشن در زندگی تحریک می کند.

دور کردن رویاهای بدسبد خرید شما خالی است!