تسبیح آونتورین

تسبیح آونتورین

این سنگ مختص چاکراى قلب است.باعث تعادل انرژیهای این چاکرا می گردد.

آونتورین با هر رنگی “سنگ شانس” است. هر چند به نظر می رسد رنگ سبز این سنگ، قدرتمندتر است.

آونتورین به دارنده اش، تعادل درونی می بخشد و رویا پردازی را برمی انگیزاند. روی روان اثر مثبت می گذارد و سنگی ایده ال برای کسانی است که به دنبال نگرش مثبت به زندگی هستند.

حس استقلال به شخص می دهد.

باعث ثبات امور مالی می گرددسبد خرید شما خالی است!