ساعت تحویل سال1400

ساعت تحویل سال 1400

ساعت تحویل سال 1400 تحویل سال1400لحظه تحویل سال 1399
ساعت تحویل سال 1400:روز جمعه ساعت 7 و 19 دقیقه و 37 ثانیه صبح 
روز تحویل سال 99: روز جمعه 1 فروردین 1400 هجری شمسی مطابق 25 رجب 1441 هجری قمری و 20 مارس 2020 میلادی
Friday, March 20, 2020
حیوان نماد این سال سال 1400 موش است

دراین سال می خواهیم تصمیم بگیریم که اراده افکار وانجام کارهارا از دست خود نفسانی یا شیطان  بگیریم  وبدست خودرحمانی یا ملائک بدهیم .سال نو وزندگی نو موقعی شروع می شودکه انسان تغییر ایجادشده رادرخودرا ببینداگر تغییر نکنیم عیدی نداریم.

اعتکاف که تمام اولیاالله وپیامبران در کوه وغارو مسجد ومعبد درخلوت انجام میدادندبدین دلیل بود که اراده واختیار انجام کارها را از دست خود شیطانی (من)بگیرند وبه خود رحمانی (او)بدهند.

ما نباید دیگران را وادار به تغییر کنیم آنها نمی شنوند ؛ما باید نورافکن را روی خود بیندازیم وخودرا تغییر دهیم تا از من به او برسیم استغفرالله ربی واتوب الیه یعنی خدایا من از اینکه یک عمر اختیارم دست شیطان بود عذر می خواهم وطلب بخشش می کنم تصمیم گرفتم بتو باز گردم واختیار انجام اعمالم را قبل از شروع بتو بسپارم.

 یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ یعنی : ای تغییر دهنده دلها و دیده ها * ای مدبر شب و روز * ای تغییر دهنده احوال ؛حال ما را به بهترین حال تغییر بده.

تغییریعنی: دگرگون شدن و از حالی به حالی دیگر درآمدن یعنی بخود آمدن :

ساعتی در خود نگر تا کیستی       

از کجائی وز چه جائی چیستی 
در جهان بهر چه عمری زیستی         

جمع هستی را بزن بر نیستی 
ای آنکه تو  طالب خدائی بخودآ   

ازخودبطلب کزتو جدا نیست خدا
اول بخودآ ، چون بخودآئی بخدا 

اقرار نمائی  بخدائیِ   خدا    

 بیدلی در همه احوال خدا با او بود  

 او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد
ای نامه ی اسرار الهی که تویی  

وی آینه ی جمال شاهی که تویی
بیرون زتو نیست آنچه در عالم هست

از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد  

 آنچه خود داشت زبیگانه تمّنا می کرد
حضرت علی می فرماید :

آیا می پندارید که شما جِرمِ صغیری هستید !؟

 نه بلکه عالم کبیر در شما نهفته است  

 

ما باید درسال نو تغیرکنیم باید فرد جدیدی شویم ؛فردی شویم که از خود شیطانی که باالقائات کارهای مارابدون آگاهی از خود ملکوتی و اراده رحمانی ویاد خدا انجام میداد رهائی پیدا کنیم وبخود الهی وملکوتی که باالهام ووحی به ملائک برافکار ما جاری می شوند و کارهای ماراانجام می دهد دسترسی پیدا کنیم تا عید ونوروز ولحظات شادوسال نو را در خود پیدا کنیم.

ماباید در سال نو با ملک آشنا شویم قران کریم می فرماید:اعملوا علی مکانتکم انی عامل یعنی شماتاحد امکان عمل کنید ولی من عمل کننده ام

خدا دوست دارد با دست ماکارکند وبا چشم ما ببیندبازبان ماحرف بزندبادست ما کمک کند؛قطعا کسی که سیگار بکشد دست خدا نیست

دستی که دزدی کند دست خدانیست

چشمی که خطا کند چشم خدائی نیست

زبانی که دروغ بگوید زبان خدائی نیست

کسی که عجله میکند خودش شطان است،خدابااونیست؛ عجله کار شیطان است

اگر همیشه صبرکنی وصبور باشی وعجله نکنی خداباتواست (والله مع صابرین)

پس نتیجه می گیریم هیچ کاری توسط ما انجام نمی گیرد

(ما نیستیم یا خدا هست یا شیطان که برافعال ماجاریست وکارها را انجام می دهد)

دنیا رحمی است برای ابدیت ماازشکم مادر بدنیا آمده ایم تادر رحم دنیا چشم وگوش  آخرت بین ونور وجوارح غیرجسمی برای عروج پیداکنیم

کسی که بنده خدا شد شیطان تسلطی براوندارد که کارش را انجام دهد

(کفی بربک وکیلا)خدا وکیل شد لذاما موکل می شویم یعنی من در کار نیست کارها را یا ملک انجام می دهدیا شیطان

اگر ملک انجام دهدملکوتی میشویم؛ نورانی می شویم وبایادلحظه ای خداوندکارخیرانجام می دهیم اگرشیطان انجام دهدبه سمت او می رویم واوبرما جاری می شود وبا القائات بدون اختیار کارهای مورد نظر اورا انجام می دهیم .اگر تا ۴۰سالگی کارهای نفس ملکوتی شما سنگین ترباشد به سمت وصال حق می روید واگر کارهای نفس شیطانی شما سنگین تر شود شطان قرین شما می شود

اُنییب یعنی بازگشت از نفس شیطانی به نفس رحمانی با اراده وتصمیم قاطع

اگر می خواهید واژه اُنیب درقران را درک کنیدباید یقین کنید که شما نیستید که کارهارا انجام می دهد یا شیاطین هستند یا ملائک .وقتی انیب کنید وبرگردیدآن وقت مبدل السیئات الحسنات برشما جاری می شود (یعنی دیگر نمی توانیدکار بد انجام دهید)وملائک نمی گذارند بی اراده وبی یاد خدا کاری را انجام دهید

چطورملائک را بکار بگیریم تا ملائک برماجاری شوندو کارهای مارا انجام دهند وبرما سیتره پیدا کنند ونگذارند شیطان کارهای مارا بی اراده بدست گرفته وانجام دهد؟؟

قدم اول تصمیم به تغییر واُنیب ومراقبه بمدت 40 روز است از گرفتن اراده ازدست شیطان است که تا بحال باور نداشته شیطان دراواست و باالقا اعمالش را انجام می دهد.

کسی که ۴۰روز خودش را برای خدا خالص کندخدا حکمت را از قلبش به زبانش می آورد (هم لسان لفظی وهم لسان قلبی) وزبان او زبان خدا می شود لذا کسی که زبانش زبان خداشد شکفه وشکایت وقضاوت نمی کندوحرف منفی نمی زند وعمل هیچ کس اورا واداربه نشان دادن عکس العمل و واکنش نمی کند

بنابراین اگر کسی چهله بگیرید می گویند ملکه شده است یعنی ملائک آن کار را انجام می دهند.بالاترین مراقبه اراده به ازجاکنده شدن برای نماز شب وصبح بدون ساعت است که فقط 5 دقیه در شبانه روز طول می کشد

اگر ۴۰شب نماز شب بخوانید دیگر ملائک انجام می دهند.یعنی اراده به تغییر وتحول از خودشیطانی به خودرحمانی صورت پذیرفته است ولیکن مگر شیطان درون شما اجازه این کار 5 دقیقه ای را می دهد!!! بعد از نماز شب مرقبه ازموارد ذیل است:

تسلیم شدن به نماز اول وقت 
گوش دادن یا خواندن یا فقط نگاه کردن یک صفحه قران
تسلیم به انجام دونوبت صبح وشب خلوت با خدا (ذکراسماالله درسکوت ذهن وجوارح)

اراده درشروع تمام کارهای روزمره بانیّت ویادوشکر خدا حتی غذاخوردن وحرف زدن
زود برختخواب رفتن وخوابیدن با شکم بسیارسبک
اراده وتصمیم انجام 10دقیقه ورزش  کششی تنفسی در صبح دم

 تبسم ملکوتی برلب درهر لحظه با مردم(اینکه خدایا تبسمم یعنی در دل باتو هستم)
نظم ونظافت وخلوتی محض درمحیط زندگی (شیطان نمی گذارد خلوت کنید )
جاری نمودن (الخیرُ فی ما وَقعَ درخود) تسلم محض به اتفاقات لحظه هرچه پیش آمد
پرهیزمطلق ازقضاوت ، شکایت ، چرا
هیچ کسی  مارا واداربه واکنش ونشان دادن عکس العمل نکند
 
ازلحظه لذت بردن ودرلحظه زیستن وشاد بودن

پرهیز ازکارهای القائی شیطان نظیر رنجیدن ورنجاندن ،غم،دروغ، گریه،فکرمنفی ،ایراد
سکوت وشاهد شدن :تفویض کامل کل کارها بخدای که اوعامل است من شاهدوناظر
 
مثبت اندیشی وپرهیزازبددلی وبدگوئی ،قضاوت، شکایت بدگمانی ،غیبت،دخالت
بیدارشدن 10دقیقه قبل از اذان صبح باندا نه باساعت 
حسابکشی شبهاازخود:امروز موارد فوق را انجانم دادم یا نه(حتی یک عمل کافیست)
دائم الوضو بودن در طول روز و قبل ازخواب
هرشب درختخواب بگویا گوش کن به دعای اَللّـــهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ

 سُبحان الله والحمدُلله ولااله الاالله والله اکبر 

آیه الکرسی + وان یکاد+سه بارسوره توحید+ سوره ناس +سوره فلق +سوره واقعه +سوره یس