گوشواره

گوشواره با سنگ طبیعی اصل :

هر سنگی خواص خاص خودرا داراست مثلا سنگ آماتیست چاکرای هفت را هماهنگ و فعال می کنداگر چاکرای هفت هماهنگ ومتعادل نباشد فرد  احساس بی معنوی و بی هدف بودن واحساس سرخوردگی ،منفی،خیالباف،منزوی،متعصب  خواهد بود ولی اگر چاکرای هفت متعادل شود  وشخص بصیر وعارف ،باوقار ، وحدت جو میشود وسنگ آماتیست این کار را بخوبی برای چاکرای هفت انجام می دهد وآنرا فعال می کندگوشواره


تصحیح جستجو