زمان شرف شمس 98

زمان دقیق شروع شرف شمس در سال 97 چه زمانی است

بر طبق اسناد تقویم  نجومی زیر

زمان شرف شمس

که توسط   دانشمندان معتبر وسرشناس علم نجوم در کشوربرای سال 1397 تهیه تدوین و استخراج شده زمان دقیق شروع شرف شمس سال 1397 ساعت یک و3 دقیقه و34 ثانیه روز یکشنبه 19 فروردین وپایان شرف شمس روز دوشنبه ساعت یک و27 دقیقه و58 ثانیه می باشدکه ما از باب اعتماد واطمینان بیشتر تصویر صفحه مربوطه از یکی از این دانشمندان عالیقدر بنام استاد سید مهدی حسینی ورامینی تنها شاگرد استاد منصور نجومی را در ذیل بخاطر حسن اطمینان شما بزرگواران قرار داده ایم:

زمان شروع شرف الشمس 1398