بیدز فیروزه

بیدز فیروزه

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 10 ساده..

250,000ریال قیمت بدون مالیات: 250,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده

رشته سوراخ دار فیروزه چینی 8 ساده..

250,000ریال قیمت بدون مالیات: 250,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک 2 سانتی..

800,000ریال قیمت بدون مالیات: 800,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی اشک ترک دار..

800,000ریال قیمت بدون مالیات: 800,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 2 سانتی..

380,000ریال قیمت بدون مالیات: 380,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی

رشته سوراخ دار فیروزه چینی بیضی 4 سانتی..

480,000ریال قیمت بدون مالیات: 480,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای

رشته سوراخ دار فیروزه چینی خمره ای..

380,000ریال قیمت بدون مالیات: 380,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته

رشته سوراخ دار فیروزه چینی شکسته..

150,000ریال قیمت بدون مالیات: 150,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی قلب..

480,000ریال قیمت بدون مالیات: 480,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار

رشته سوراخ دار فیروزه چینی لوزی پیچ دار..

480,000ریال قیمت بدون مالیات: 480,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مربع ریز..

200,000ریال قیمت بدون مالیات: 200,000ریال

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب

رشته سوراخ دار فیروزه چینی مکعب..

200,000ریال قیمت بدون مالیات: 200,000ریال

رشته فیروزه اشک رگه دار 2 ردیفه 1 سانتی

رشته فیروزه اشک رگه دار 2 ردیفه 1 سانتی

رشته فیروزه اشک تَرَک دار 2 ردیفه 1 سانتی..

480,000ریال قیمت بدون مالیات: 480,000ریال

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی

رشته فیروزه چینی تراش استوانه 1 سانتی..

250,000ریال قیمت بدون مالیات: 250,000ریال

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)